Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?