World Cup là một khoản đầu tư có lãi nhất trong lịch sử Moskva