Thứ nhấn chìm Tottenham Hotspur giờ đây chính là kỷ niệm