Thị trưởng quá lề mề, Inter lẫn Milan tự vạch ra kế hoạch sân riêng