Thắng nhờ khoảnh khắc, Liverpool cứu lại hy vọng vô địch