Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2