HLV Mano Polking: Tôi đáng bị sa thải nếu thua Singapore