ĐT Việt Nam chạm ngưỡng giới hạn hay chưa khai thác hết tiềm năng?