"Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"