BLV Quang Huy chỉ ra 2 nhân tố của Việt Nam sẽ khiến Iraq bất ngờ