6 cái tên chờ ngày trở lại M.U và bị INEOS thanh trừng